Mateřská škola Libčice nad Vltavou

Domů O nás Fotografie Dokumenty Jídelna Aktuality Kontakty

Aktuality z kuchyně

VYÚČTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Po zaúčtování červnových plateb a uzavření červnové a červencové docházky budou přeplatky odcházejících dětí vráceny na účty rodičů během měsíce července a srpna.

V případě, že v docházce do MŠ pokračuje mladší sourozenec, je možné po dohodě přeplatek staršího sourozence převést na jeho účet.

Dětem, které v docházce pokračují, budou zůstatky převedeny do následujícího školního roku.

Prosíme rodiče, aby si na prázdniny zrušili či pozastavili trvalé příkazy plateb na účet MŠ.

Děkuji za spolupráci a přeji všem příjemné prožití prázdnin.

Marta Štrosová
vedoucí školní jídelny

Publikováno 22.6.2020 12:20

PŘEDPIS PLATEB NA ČERVENEC 2020 (1.-17.7.)

Prosím rodiče dětí, které budou navštěvovat mateřskou školu v měsíci červenci, aby uhradili předpis školného a stravného na červenec do 30.6.2020.

ŠKOLNÉ 300,-Kč (neplatí pro předškolní)
PLNÉ STRAVNÉ 432,-Kč

Celkem 732,-Kč

Děkuji.

Marta Štrosová
vedoucí školní jídelny

Publikováno 22.6.2020 12:14

VRACENÍ ČIPŮ

ODEVZDÁNÍ ČIPŮ PŘI UKONČENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DO MŠ

Své čipy můžete vracet v zadní budově MŠ u vedoucí školní jídelny kdykoliv v úředních hodinách pro rodiče, tzn.
PO-ČT 8-12.30 hod. + nabízím následující hodiny navíc:
24.6.2020 7-8 hod.
30.6.2020 15-16 hod.
17.7.2020 7-8.30 hod.

Při odevzdání nepoškozeného čipu Vám bude vrácena záloha 120,-Kč/1čip. Čip bude deaktivován.

Vracení čipů se netýká těch, kterým bude v docházce do MŠ pokračovat či nově nastupovat mladší potomek.

Děkuji za pochopení.

Marta Štrosová

Publikováno 22.6.2020 10:57

PŘEDPIS PLATEB KVĚTEN, ČERVEN 2020

Milí rodiče,
vzhledem k tomu, že bude MŠ otevřena od 25.5.2020, nebude vyžadována předplatba školného ani stravného na měsíc květen. Až po uzavření květnové docházky vyvěsím na nástěnky aktuální předpisy plateb na měsíc červen s obvyklou splatností (do 15.6.2020).

Marta Štrosová
vedoucí ŠJ

Publikováno 11.5.2020 18:35

INFORMACE O ŠKOLNÉM ZA KVĚTEN A ČERVEN

Vážení rodiče,
od 25.5.2020 by měl být znovu zahájen provoz v MŠ Libčice nad Vltavou.Ráda bych vás seznámila s výší školného, které bude účtováno za měsíce květen a červen 2020.

V měsíci květnu (25.5.-29.5.2020) bude školné účtováno ve výši 150,-Kč (poslední ročník 0,-Kč). Děti, které v květnu MŠ navštěvovat nebudou (ani jeden den), budou mít školné nulové.

V měsíci červnu již bude platit obvyklý výměr měsíčního školného, tj. 600,-Kč při docházce dítěte do MŠ, příp. 300,-Kč pro děti přihlášené k docházce, které MŠ v červnu nenavštíví (ani jeden den).
Další variantou, kterou MŠ rodičům za současné situace nabízí, je možnost své dítě z docházky do MŠ PŘEDEM ODHLÁSIT na celý měsíc červen nebo až do konce školního roku u paní učitelky. V tom případě nebude školné účtováno vůbec.

Děkuji za pochopení.

Marta Štrosová-vedoucí ŠJ


Publikováno 11.5.2020 18:28

NULOVÉ ŠKOLNÉ ZA DUBEN 2020

Školné za měsíc duben 2020 nebude nikomu účtováno.

Publikováno 2.5.2020 21:07

PŘEDPIS PLATEB DUBEN 2020

Milí rodiče,

ráda bych vás informovala o tom, že na měsíc duben není nutné platit zálohu na školné a stravné.

Nemusíte mít obavu, většině z vás by dosavadní přeplatky z března pokryly i případné výdaje na duben (počítáno s polovinou měsíce).
Vyšší nedoplatky budu řešit individuálně.

V případě, že by byla MŠ někdy v měsíci dubnu otevřena, naleznete aktuální informace o platbách na nástěnkách v MŠ jako obvykle.

Přeji hezké jarní dny a hlavně to zdraví!!!

Marta Štrosová
vedoucí školní jídelny

Publikováno 1.4.2020 15:45

ŠKOLNÉ ZA BŘEZEN 2020

Vzhledem k uzavření MŠ zřizovatelem od poloviny měsíce března, bude školné za březen účtováno ve snížené výši, a to částkou 300,-Kč.
Dětem, které měly v březnu omluvenou absenci a školku nenavštívily, nebude školné účtováno vůbec.
Děkujeme za pochopení.

Marta Štrosová
vedoucí školní jídelny

Publikováno 23.3.2020 09:19

POTVRZENÍ O ŠKOLNÉM ZA ROK 2019

Potvrzení o vynaložených výdajích za umístění dítěte v mateřské škole v roce 2019 budu připravovat a vydávat od pondělí 6.1.2020 na základě písemné žádosti. Žádost můžete zaslat e-mailem na jidelna.skolka@email.cz nebo vyplnit formulář, který je k dispozici ve třídách. V žádosti, prosím, uveďte jméno dítěte a datum jeho narození.
Vystavené potvrzení bude k vyzvednutí ve třídě u paní učitelky.
Děkuji za pochopení.

Marta Štrosová
vedoucí školní jídelny

Publikováno 7.1.2019 08:58

PŘÍSTUP K ÚČTU ŽÁKA

Od září 2017 nabízí naše MŠ rodičům (zákonným zástupcům) možnost přístupu k účtu žáka přes webové rozhraní. Můžete zde sledovat prováděné transakce týkající se účtu Vašeho dítěte vedeného v MŠ (došlé platby, účtované školné, stravné, převody mezi žáky/sourozenci, konečný zůstatek).

Jak postupovat v případě zájmu o zpřístupnění údajů?
1. Zaregistrujte svůj e-mail (jednu adresu na žáka) písemně ve třídě u paní učitelky. Stejná e-mailová adresa může být použita u sourozenců. Vedoucí školní jídelny přiřadí tuto jednu konkrétní adresu k příslušnému žákovi.
2. Zadejte do prohlížeče adresu skolka.libcice.cz/stavuctu a kliknete na odkaz "Jsem tu poprvé a nemám přihlašovací údaje" a vepište zaregistrovaný e-mail. Do Vaší e-mailové schránky Vám budou zaslány přístupové údaje.
3. Po opětovném přihlášení na adrese skolka.libcice.cz/stavuctu a vepsání (heslo nekopírujte!) zaslaných přístupových údajů se Vám zobrazí karta resp. karty žáků (sourozenců).

Marta Štrosová ´
vedoucí školní jídelny

Publikováno 29.8.2017 15:31

CENÍK A PLATBA ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO

CENÍK STRAVNÉHO
svačina 8,- Kč
oběd 20,- Kč
odpo svačina 8,- Kč
Cena celodenního jídla včetně pití je 36-Kč.

Předpis stravného na daný měsíc se počítá v jeho plné výši. Konečné vyúčtování probíhá na konci měsíce na základě skutečné docházky dítěte do školky s ohledem na omluvy absencí u třídních učitelek.

CENÍK ŠKOLNÉHO
600,-Kč/měsíc (1.a2.ročník MŠ)
0,-Kč (3.ročník MŠ+děti s odkladem PŠD)

Výše školného činí 600,-Kč měsíčně. V případě, že je docházka dítěte v daném měsíci nulová (dítě nenavštíví MŠ ani jeden den), snižuje se školné za tento měsíc na polovinu (300,-Kč).
V posledním ročníku MŠ se děti vzdělávají bezúplatně, nehradí školné. Totéž platí pro děti, kterým byl povolen
odklad povinné školní docházky.

Stravné i školné se platí od 1. do 15. dne aktuálního měsíce.

PLATBU JE MOŽNÉ PROVÁDĚT BANKOVNÍM PŘEVODEM - na účet u KB č.ú. 51-6493220227/0100

Prosím, uvádějte při každé bezhotovostní platbě příslušný
variabilní symbol (VS).Velmi to usnadní správné přiřazení platby. Po celou docházku dítěte do školky se toto číslo nemění.Rodiče nově příchozích dětí do MŠ dostanou informaci o přiděleném VS ve třídě u paní učitelky na začátku školního roku.

PŘIJÍMÁME I HOTOVOSTNÍ PLATBY V ZADNÍ BUDOVĚ ŠKOLKY V HODINÁCH PRO RODIČE U VED. ŠK. JÍDELNY.

Publikováno 31.8.2016 23:06

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ V MŠ

Odhlašování obědů lze zajistit osobním nahlášením absence dítěte u třídní učitelky nebo sms zprávou na tel. číslo třídní učitelky. Telefonní čísla jsou uvedena na nástěnkách v šatnách.

Odhlašovat lze NEJPOZDĚJI v aktuální den absence do 8. 00 h.
V případě opomenutí bude stravné započítáno v plné výši.
Prosím o pročtení vnitřního řádu školní jídelny umístěného na nástěnce v hlavním vestibulu MŠ.

Zjistěte a uložte si, prosím, ve vlastním zájmu tel. čísla třídních učitelek.


VÝPIS Z PROVOZNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ KUCHYNĚ
Odhlašování stravy lze provádět u učitelek ve třídách,osobně nebo telefonicky. Nejpozději však do 8.00 hod. aktuálního dne absence. Z provozních a finančních důvodů není možné stravu odhlásit po stanoveném čase, strava je již nanormována a připravuje se.


Odběr stravy v případech nepřítomnosti
1. Neodhlášený a neodebraný oběd je účtován a není za něj náhrada.
2. Ve výjimečných případech, kdy dítě bude v den nepřítomnosti omluveno až po 8.00 h., může být strava po telefonické dohodě vyzvednuta.

Odběr do čistých jídlonosičů v době od 11.15-11.30 hod.
Do skleněných nebo znečištěných nádob stravu nedáváme, dle §26 zákona nedoporučujeme také použít hliníkové nosiče, podle č.258/2000 o ochraně veřejného zdraví je osoba povinna zajistit, aby předměty běžného užívání za obvyklých nebo běžně nepředvídatelných podmínek nezpůsobily poškození zdraví fyzických osob nebo nepříznivě ovlivnily potraviny nebo pokrm.
Škola zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle 15 minut od jejího vydání do jídlonosiče.
Dle vyhlášky MZ č.137/2004 §25 odst. 2 má být oběd spotřebován do 4 hodin po naplnění.

Poučení strávníků:
Jídlo doporučujeme spotřebovat nejpozději do 13.30 hodin.

Publikováno 31.8.2016 23:03

ÚŘEDNÍ HODINY VED. ŠKOL.JÍDELNY VE ŠKOL.ROCE 2019/2020

Pondělí 8.00 – 12.30 h
Úterý 8.00 – 12.30 h
Středa 8.00 – 12.30 h
Čtvrtek 8.00 – 12.30 h
Pátek ---------

Marta Štrosová
Vedoucí školní jídelny

V případě dotazů, nejasností či připomínek v oblasti stravování a plateb mě můžete kontaktovat též na e-mailové adrese jidelna.skolka@email.cz nebo na tel.č.721341994.

Publikováno 31.8.2016 22:33

VYSVĚTLIVKY K JÍDELNÍČKU

Děti mají na jídelníčku často ke svačinám ovocný nebo zeleninový talířek, což je ve skutečnosti velká mísa v každé třídě, s jedním nebo více druhy nakrájeného ovoce (zeleniny). Je dostupná všem dětem celé dopo nebo odpoledne, obvykle již od 7.30 h, zatímco svačinu dostávají mezi 9.00-9.30 h (14.00-14.30 h), každý na svém talířku a tak je i po ukončení svačiny odnesena. Čerstvé ovoce a zeleninu zařazujeme dle sezóny a dostupnosti od dodavatele a následné trvanlivosti u nás ve skladu.
Pokud je k jakémukoliv jídlu psáno mléko, mají děti mimo to přístup ke druhým skleničkám s vodou, na požádání se šťávou.

CO PIJEME?

ČAJE -sáčkový čaj- černý, ovocný, slazený cukrem.
Do černého čaje přidáváme mraženou citrónovou šťávu.
NOVĚ -bylinné čaje (v různém složení -šípek, plod brusinka,
maliník, ostružiník, rybíz list, ibišek, pomerančová
kůra, černý rybíz list, badyán, citronová tráva,
kopřiva, jitrocel)

ŠŤÁVY – vodou ředěné sirupy, nezahušťované škrobem, bez aspartamu a jiných umělých sladidel, bez umělých barviv
( zn. Limonie, Hellou, Relax)

OVOCNÉ NEKTARY – firma Tropico - mixované, mražené 100% koncentráty, nedoslazované, různých příchutí - ředíme vodou. (Višeň, jablko, hruška, hroznové víno, jahoda, maliny, směs citrusy, ananas, broskev, hruška, černý rybíz,mango, mix s mrkví nebo červenou řepou)
OVOCNÉ NEKTARY přidáváme i do námi vyráběného jogurtu s ovocem ( bílý jogurt + nektar)

MOŠTY – jablko, hruška ( moštárna Slaný)

MLÉKO – čerstvé, při neshodě se zásobováním trvanlivé

KAKAO – Granko nebo klasické hnědé vařené kakao

BÍLÁ KÁVA – ječmen, žito, čekanka- zalévané horkou vodou a mlékem, slezená cukrem

Publikováno 30.9.2015 09:35

SLOŽENÍ POMAZÁNEK VE ŠKOLCE

Rybičková (Tuňáková ) - rybičky v oleji nebo v tomatě (tuňák), měkký tvaroh, pom. máslo nebo žervé, cibule, hořčice, sůl

Mrkvová - vařená mrkev strouhaná, pom. máslo nebo lučina,sůl

Avokádová – pomazánkové máslo nebo žervé, avokádo, zakysaná smetana, česnek, sůl

Vajíčková - vejce natvrdo, máslo, cibule, hořčice,sůl

Celerová - vařený strouhaný celer a petržel, žervé, tvaroh, cibule, sůl

Sloní - strouhaná šunka, pomazánkové máslo, steril. okurky, hořčice, kečup, sůl

Liberecká - strouhaná šunka, měkký tvaroh, pomaz.máslo nebo žervé, cibule, sůl

Budapešť - měkký tvaroh,pomazánkové máslo nebo žervé, paprika čerstvá, sůl

Pažitková - měkký tvaroh nebo žervé, čerstvá pažitka, sůl

Cizrnová-vařená či steril.cizrna, máslo, pasta tahini, sůl

Z červené řepy-vařená/steril.vakuovaná červená řepa, lučina nebo žervé, sůl, steril. křen

Z černé čočky Belugy-vařená černá čočka, máslo, sůl

Publikováno 17.4.2015 11:43

Alergeny

Milí rodiče,
nově budou k dispozici v jídelníčku nejen na webových stránkách, ale též na vyvěšeném jídelníčku na nástěnkách popisky alergenů, které jednotlivá jídla obsahují.
Měla by to být pomoc u jídel, kde není technologický postup běžně známý, i když většinu obsažených alergenů v našich jídlech je čtenář schopen identifikovat sám.
Jedná se o LEPEK, VEJCE, MLÉKO, RYBY, CELER,OŘECHY (tj. skořápkové plody a arašídy), HOŘČICE, SEZAM, SOJA.
Ostatní alergeny, jako jsou VLČÍ BOB, KORÝŠI, MĚKKÝŠI v našem stravování nepoužíváme.

Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Týká se to povinnosti uvádět alergeny v provozech veřejného stravování, tedy i ve školních jídelnách.
U všech názvů našich jídel máte v jídelníčku v elektronické podobě možnost se dočíst o obsažených alergenech, se kterými v technologickém postupu při zpracování pokrmu pracujeme.
DALŠÍ PODROBNĚJŠÍ INFORMACE DOSTANETE U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY.


Jinak do jídelníčku zařazujeme i luštěninové těstoviny. Máme toto ozkoušeno již z minulého šk. roku a děti tyto těstoviny bez problémů přijímají. Jsou to těstoviny s 40 % obsahem hrachové nebo fazolové mouky a budou se normálně objevovat v názvu jídel. Prozatím jsme slůvko z psychologického hlediska vynechávali.
Setkávali jste se pouze s houskovým knedlíkem s cizrnou, kdy je část pšeničné mouky nahrazena moukou cizrnovou. Chuť knedlíků je téměř totožná, ale výživová hodnota je vyšší.

Marta Štrosová

Publikováno 25.9.2014 10:26

ČEHO SE SNAŽÍ DRŽET JÍDELNÍČEK V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

-čerstvé mléko (pasterované)
-kysané výrobky
-ovoce nebo syrová zelenina každý den
-smažené jídlo přibližně 1x za 3-4 měsíce*
-sladké hlavní jídlo max. 2x do měsíce
-kynuté houskové knedlíky max. 2x do měsíce
-luštěniny jako hlavní jídlo alespoň 2x do měsíce
-ryba jako hlavní jídlo alespoň 2x do měsíce
-nepřipravujeme z polotovarů jíšky, polévky,bramborovou kaši či omáčky..
-sladké nepečeme z průmyslových směsí
-pijeme šťávy bez umělých sladidel, pasterované mošty a mražené 100% ovocné koncentráty, to vše ředěné vodou
-vodu mají děti k individuální potřebě přístupnou bez omezení, šťávy a džusy jen po dobu svačin a obědů

* Smažená jídla připravovaná v oleji na pánvi jsme prakticky díky konvektomatu odbourali. Na pánvi smažíme třeba masopustní koblihy či řízky (slavnostně před Vánoci či na konci školního roku). Jedná se tedy o výjimečnou "slavnostní" příležitost.

Aktualizováno 9.10.2018

Publikováno 6.12.2011 14:40

Jídelníček

Seznam alergenů: 1a = pšenice | 1b = žito | 1c = ječmen | 1d = oves | 1e = špalda | 2 = korýši | 3 = vejce | 4 = ryby | 5 = arašídy | 6 = soja | 7 = mléko | 8a = mandle | 8b = lískové ořechy | 8c = vlašské ořechy | 8d = kešu ořechy | 8e = pekanové ořechy | 8f = para ořechy | 8g = pistácie | 8h = makadamie | 9 = celer | 10 = hořčice | 11 = sezam | 12 = oxid siřičitý a siřičitany | 13 = vlčí bob | 14 = měkkýši | 15 = mák

Datum: Menu:
pátek 17. července pohanková bageta s mrkvovou pomazánkou, 1a  1b  6  7  zelený čaj
polévka: finská rybí 1a  4  7  9 
vepřové na kmíně, brambor 1a  , mléko
chléb s žervé s kapií, 1a  1b  7  mléko
čtvrtek 16. července rohlík se sýrem Fénix, 1a  1c  7  ovocný čaj
polévka: česneková s bramborem a pohankou
hovězí guláš, chléb 1a  , ovocný mošt
houska s pomazánkovým máslem, 1a  1c  7  paprika, mléko
středa 15. července bílý jogurt s jahodami, rohlík, 1a  1c  7  mléko
polévka: krupicová s vejcem 1a  3  9 
fazole Chilli con carne ( bez chilli), rýže 1a  9  , ovocný mošt
chléb s máslem a s vařeným vejcem, 1a  1b  3  7  bílá káva
úterý 14. července krupicová kaše s kakaem, 1a  7  mléko
polévka: zeleninová mixovaná 9 
pečená kachna, bramborový knedlík, červené zelí 1a  , ovocný mošt
müsli tyčinka s višněmi a jogurtovou polevou, 1a  1d  5  6  7  kefírové mléko meruňkové
pondělí 13. července chléb s Lučinou, 1a  1b  7  mrkev, ovocný mošt
polévka: kuřecí vývar s nudličkami 1a  3  9 
těstoviny s kuřecím masem a se špenátem, strouhaný sýr 1a  7  , mléko
vanilkový puding , piškoty, 1a  3  7  jablko, mléko
pátek 10. července jáhlová kaše s jahodami, 7  jablko, kakao
polévka: bramborová s pohankou 9 
obalovaná treska,bram.kaše,zelenin.obloha 1a  3  4  7  11  , ovocný mošt
chléb s pomazánkovým máslem, 1a  1b  7  meloun, šťáva
čtvrtek 9. července houska s libereckou pomazánkou, 1a  1c  7  paprika, mléko
polévka: z vaječné jíšky se zeleninou 1a  3  9 
přírodní hovězí roštěná, rýže, ovocný kompot 1a  , šťáva
müsli tyčinka s višněmi a jogurtovou polevou, 1a  1d  5  6  7  kefírové mléko meruňkové
středa 8. července chléb se šunkou, 1a  1b  7  okurka, černý čaj s citronem
polévka: cizrnová s petrželkou
dukátové buchtičky se šodó 1a  3  7  , bílá káva
pohanková bageta s pažitkovou pomazánkou, 1a  1b  6  7  mléko
úterý 7. července houska s žervé, 1a  1c  7  cherry rajče, mléko
polévka: uzená s rýží
drůbeží na zázvoru, čočkový kuskus 1a  , ovocný nektar
domácí ovesné sušenky, 1a  1d  1e  3  7  8b  banán, mléko
pátek 3. července kváskový chléb s rybičkovou pomazánkou, 1a  1b  4  7  10  okurka, černý čaj s citronem
polévka: ze zelené čočky
kroupoto s vepř.masem a zeleninou, strouhaný sýr, červená řepa 1c  7  9  , ovocný mošt
makovka, 1a  3  6  7  jablko, bílá káva
čtvrtek 2. července kváskový chléb s avokádovou pomazánkou, 1a  1b  7  ledový salát, ovocný čaj
polévka: květáková 1a  7 
pečené kuřecí paličky, americké brambory,mrkvový salát s jablky 7  , šťáva
kakaové kuličky s mlékem, 1a  6  7  hrušky,
středa 1. července vanilkový šlehaný tvaroh, křupky Natur, 7  banán, mléko
polévka: krupicová s vejcem 1a  3  9 
vepřová pečeně,bramborový knedlík, špenát 1a  3  7  , mléko
pohanková bageta s cizrnovou pomazánkou, 1a  1b  6  7  11  paprika, bylinný čaj
úterý 30. června rohlík se sýrovou pomazánkou,, 1a  1c  7  okurka, kakao
polévka: hovězí vývar s luštěninou a tarhoňou 1a  9 
hovězí maso, rajská omáčka, těstovinová kola 1a  , šťáva
chléb s máslem a s vařeným vejcem, 1a  1b  3  7  kedlubna, mléko
pondělí 29. června houska s cottage, 1a  1c  7  cherry rajče, mléko
polévka: rybí se zeleninou a bílou quinnoiou 4  9 
zapečené francouzské brambory, kyselá okurka 3  7  , ovocný mošt
ovocná přesnídávka, Cornflakes, 1c  6  jablko, šťáva
pátek 26. června pohanková bageta s celerovou pomazánkou, 1a  1b  6  7  9  okurka, mléko
polévka: hrstková s kroupami 1c  9 
kuřecí prsa na sušených rajčatech, bulgur 1a  , ovocný mošt
rohlík s nutelou, 1a  1c  6  7  8b  jablko, bílá káva

K jídelníčku

Děti mají na jídelníčku psány k některým svačinám ovocné nebo zeleninové talířky, což je ve skutečnosti velká mísa v každé třídě, s jedním nebo více druhy nakrájeného ovoce (zeleniny). Je dostupná všem dětem celé dopo nebo odpoledne, obvykle již od 7.30 h, zatímco svačinu dostávají mezi 9.00-9.30 h (14.00-14.30 h), každý na svém talířku a tak je i po ukončení svačiny odnesena. Čerstvé ovoce a zeleninu zařazujeme dle sezóny a dostupnosti od dodavatele a následné trvanlivosti u nás ve skladu.

Pokud je k jakémukoliv jídlu psáno mléko, mají děti mimo to přístup ke druhým skleničkám se šťávou, na požádání s vodou.

Co pijeme?

Alergeny

O nás | Fotografie | Dokumenty | Jídelna | Aktuality | Kontakty | Prohlášení o přístupnosti | ©2009 - 2020 HoNzA